เงื่อนไขการให้บริการ

สารบัญ
1.ขอบเขตการใช้งาน
2.บทสรุปของสัญญา
3.สิทธิ์ในการยกเลิก
4.ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
5.เงื่อนไขการจัดส่งและการจัดส่ง
6.การสงวนสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์
7.การรับประกัน
8.การแลกบัตรกำนัลแคมเปญ
9.การแลกบัตรกำนัล
10.กฎหมายที่ใช้บังคับ
11.เขตอำนาจศาล
12.จรรยาบรรณ
13.ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท


1) ขอบเขตการใช้งาน
1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "GTC") ของบริษัท Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย") นำไปใช้กับสัญญาทั้งหมดที่สรุประหว่างผู้บริโภคหรือผู้ค้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") และผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการทั้งหมดที่นำเสนอในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย การรวมเงื่อนไขของลูกค้าเองถือเป็นการคัดค้าน เว้นแต่จะมีการกำหนดเงื่อนไขอื่นไว้
1.2 เกี่ยวกับการซื้อบัตรกำนัล GTC เหล่านี้จะใช้บังคับตามนั้น เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
1.3 สำหรับสัญญาเกี่ยวกับการส่งมอบ บัตรกำนัล GTC เหล่านี้จะใช้ตามนั้น เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
1.4 ผู้บริโภคตาม GTC เหล่านี้คือบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกรรมทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่กิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นหลัก ผู้ค้าตาม GTC เหล่านี้คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสามารถทางกฎหมายซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือประกอบอาชีพอิสระเมื่อทำธุรกรรมทางกฎหมาย


2) บทสรุปของสัญญา
2.1 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายไม่ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันในส่วนของผู้ขาย แต่เพียงตอบสนองวัตถุประสงค์ในการยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพันโดยลูกค้า
2.2 ลูกค้าอาจส่งข้อเสนอผ่านแบบฟอร์มการสั่งซื้อออนไลน์ที่รวมอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย ในการดำเนินการดังกล่าว หลังจากวางสินค้าและ/หรือบริการที่เลือกไว้ในตะกร้าเสมือนและผ่านขั้นตอนการสั่งซื้อ และโดยการคลิกปุ่มสรุปขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าจะส่งข้อเสนอสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าและ /หรือบริการที่อยู่ในตะกร้าสินค้า
2.3 ผู้ขายอาจยอมรับข้อเสนอของลูกค้าภายในห้าวัน
โดยการโอนการยืนยันคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการยืนยันคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร (โทรสารหรืออีเมล) ตราบเท่าที่การได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้าถือเป็นการตัดสินใจ หรือ
โดยการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ตราบเท่าที่การรับสินค้าโดยลูกค้าเป็นสิ่งชี้ขาด หรือ
โดยการขอให้ลูกค้าชำระเงินหลังจากที่เขาวางคำสั่งซื้อ
โดยมีเงื่อนไขว่าทางเลือกหลายทางข้างต้นมีผลบังคับใช้ สัญญาจะสรุปในเวลาที่หนึ่งใน ทางเลือกดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน หากผู้ขายไม่ยอมรับข้อเสนอของลูกค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าปฏิเสธข้อเสนอโดยมีผลทำให้ลูกค้าไม่มีข้อผูกมัดตามคำแสดงเจตจำนงของเขาอีกต่อไป
2.4 หากลูกค้าเลือก "PayPal Express ” เมื่อทำการสั่งซื้อการประมวลผลการชำระเงินจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงิน PayPal (ยุโรป) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “PayPal”) เงื่อนไขการใช้งาน PayPal มีผลบังคับใช้ซึ่งสามารถดูได้ที่: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE
ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชี PayPal เงื่อนไข สำหรับการชำระเงินที่ไม่มีบัญชี PayPal จะมีผลบังคับใช้ซึ่งสามารถดูได้ที่: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_US.
หากลูกค้าเลือก “PayPal ด่วน” เป็นวิธีการชำระเงิน เขาเริ่มคำสั่งชำระเงินไปยัง PayPal โดยคลิกที่ปุ่มสรุปขั้นตอนการสั่งซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ขายแจ้งว่า เขายอมรับข้อเสนอของลูกค้าแล้วในเวลาที่ลูกค้าเริ่มธุรกรรมการชำระเงินโดยคลิกที่ปุ่มสิ้นสุดขั้นตอนการสั่งซื้อ
2.5 หากลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงิน “Amazon Payments” การชำระเงินจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน Amazon Payments Europe SC.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Amazon“)
หากลูกค้าเลือก "Amazon Payments" เป็นวิธีการชำระเงินในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อออนไลน์ ลูกค้าก็จะสั่งชำระเงินไปยัง Amazon ในขณะเริ่มทำธุรกรรมการชำระเงินโดยคลิกปุ่มที่สิ้นสุดขั้นตอนการสั่งซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ขายจะประกาศยอมรับข้อเสนอของลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าเริ่มทำธุรกรรมการชำระเงินโดยคลิกที่ปุ่มสรุปขั้นตอนการสั่งซื้อ
2.6 เมื่อส่งข้อเสนอผ่านแบบฟอร์มการสั่งซื้อออนไลน์ของผู้ขาย ข้อความของ สัญญาจะถูกจัดเก็บโดยผู้ขายหลังจากที่สัญญาได้รับการสรุปและส่งไปยังลูกค้าในรูปแบบข้อความ (เช่น อีเมล โทรสาร หรือจดหมาย) หลังจากส่งคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ขายจะไม่ทำให้ข้อความในสัญญาสามารถเข้าถึงได้นอกเหนือจากนี้ หากลูกค้าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายก่อนส่งคำสั่งซื้อ ข้อมูลคำสั่งซื้อจะถูกจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของผู้ขาย และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีผู้ใช้ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านโดยระบุ ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง
2.7 ก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อที่มีผลผูกพันผ่านแบบฟอร์มคำสั่งซื้อออนไลน์ของผู้ขาย ลูกค้าอาจรับรู้ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลโดยการอ่านข้อมูลที่แสดงบนหน้าจออย่างระมัดระวัง ฟังก์ชันการขยายของเบราว์เซอร์เพื่อขยายการแสดงผลบนหน้าจออาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจดจำข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลได้ดีขึ้น
ไคลเอนต์สามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนผ่านฟังก์ชันแป้นพิมพ์และเมาส์ตามปกติในระหว่างกระบวนการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ จนกว่าเขาจะ คลิกปุ่มสรุปขั้นตอนการสั่งซื้อ
2.8 เฉพาะภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษสำหรับสรุปสัญญาเท่านั้น
2.9 การประมวลผลคำสั่งซื้อและการติดต่อมักดำเนินการผ่านทางอีเมลและการประมวลผลคำสั่งซื้ออัตโนมัติ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแน่ใจว่าที่อยู่อีเมลที่เขาให้ไว้สำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อนั้นถูกต้อง เพื่อให้สามารถรับอีเมลที่ส่งโดยผู้ขายได้ตามที่อยู่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าหากมีการใช้ตัวกรองสแปม เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลทั้งหมดที่ส่งโดยผู้ขายหรือโดยบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขายพร้อมกับการประมวลผลคำสั่งซื้อสามารถจัดส่งได้


3) สิทธิ์ในการยกเลิก
3.1 ผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการยกเลิก
3.2 ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการยกเลิกมีอยู่ในคำแนะนำของผู้ขายเกี่ยวกับการยกเลิก


4) ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
4.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในรายละเอียดสินค้าของผู้ขาย ราคาที่ระบุคือราคารวมที่รวมภาษีการขายตามกฎหมายแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ตามความเหมาะสม จะระบุไว้แยกต่างหากในรายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง
4.2 การชำระเงินสามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย
4.3 หากมีการตกลงชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงิน มีกำหนดชำระทันทีหลังจากทำสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะนัดวันครบกำหนดในภายหลัง
4.4 เมื่อชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เสนอโดย PayPal การจัดการการชำระเงินจะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการชำระเงิน PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ต่อไปนี้เรียกว่า “PayPal”) ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของ PayPal ซึ่งสามารถดูได้ที่: https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full
ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชี PayPal เงื่อนไขสำหรับการชำระเงินที่ไม่มีบัญชี PayPal จะมีผลบังคับใช้ สามารถดูได้ที่: https://www.paypal.com/de/ webapps/mpp/ua/privacywax-เต็ม


5) เงื่อนไขการจัดส่งและการจัดส่ง
5.1 โดยทั่วไป สินค้าจะถูกจัดส่งในเส้นทางการจัดส่งและไปยังที่อยู่จัดส่งที่ระบุโดยลูกค้า เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นในระหว่างการประมวลผลธุรกรรม ที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของผู้ขายถือเป็นตัวชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงิน PayPal ที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ฝากไว้กับ PayPal ณ วันที่ชำระเงินจะเป็นตัวชี้ขาด
5.2 ควรจะ บริษัทขนส่งที่ได้รับมอบหมายส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งที่ไม่สำเร็จ สิ่งนี้จะไม่นำไปใช้ หากลูกค้าใช้สิทธิ์ของเขาในการยกเลิกอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของลูกค้า หรือหากเขาถูกขัดขวางชั่วคราวในการรับบริการที่เสนอ เว้นแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับ บริการล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม
5.3 การรวบรวมส่วนบุคคลไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลด้านลอจิสติกส์
5.4 บัตรกำนัลจะมอบให้กับลูกค้าดังนี้:
- ทางอีเมล


6) การจองสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์
หากผู้ขายจัดเตรียมการส่งมอบล่วงหน้า ผู้ขายจะคงกรรมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งมอบ จนกว่าจะชำระราคาซื้อที่ค้างชำระเต็มจำนวน


7) การรับประกัน
7.1 หากวัตถุที่ซื้อขาด บทบัญญัติทางกฎหมายจะมีผลบังคับใช้
7.2 ลูกค้าถูกขอให้แจ้งความเสียหายจากการขนส่งที่ชัดเจนต่อตัวแทนรับส่งสินค้าและแจ้งให้ผู้ขายทราบตามนั้น . หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อการเรียกร้องตามกฎหมายหรือตามสัญญาสำหรับข้อบกพร่อง


8) การแลกบัตรกำนัลแคมเปญ
8.1 บัตรกำนัลที่ออกโดยผู้ขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับระยะเวลาที่กำหนดในบริบทของกิจกรรมส่งเสริมการขายและลูกค้าไม่สามารถซื้อได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เป็น "บัตรกำนัลแคมเปญ") สามารถแลกได้ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายและภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
8.2 สินค้าแต่ละรายการอาจไม่รวมอยู่ในแคมเปญบัตรกำนัล หากข้อจำกัดดังกล่าวเป็นผลมาจากเงื่อนไขของบัตรกำนัลแคมเปญ
8.3 สามารถแลกบัตรกำนัลแคมเปญได้ก่อนสิ้นสุดขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถหักล้างในภายหลังได้
8.4 สามารถแลกใช้บัตรกำนัลแคมเปญได้เพียงหนึ่งใบต่อคำสั่งซื้อเท่านั้น
8.5 มูลค่าสินค้าควรเท่ากับ จำนวนขั้นต่ำของบัตรกำนัลแคมเปญ ผู้ขายจะไม่คืนเงินสินทรัพย์ที่เหลืออยู่
8.6 หากมูลค่าของบัตรกำนัลแคมเปญไม่เพียงพอสำหรับการสั่งซื้อ ลูกค้าอาจเลือกวิธีการชำระเงินที่เหลืออยู่วิธีหนึ่งที่ผู้ขายเสนอเพื่อชำระเงิน ความแตกต่าง ดังนั้น
8.7 เครดิตบัตรกำนัลแคมเปญจะไม่แลกเป็นเงินสดและไม่มีดอกเบี้ยใดๆ
8.8 เครดิตบัตรกำนัลแคมเปญจะไม่ถูกแลก หากลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิก ส่งคืนสินค้าที่ชำระด้วยบัตรกำนัลแคมเปญทั้งหมดหรือบางส่วน
8.9 บัตรกำนัลแคมเปญสามารถโอนย้ายได้ ผู้ขายอาจแสดงประสิทธิภาพโดยมีผลการปลดปล่อยให้กับเจ้าของที่เกี่ยวข้องซึ่งแลกบัตรกำนัลแคมเปญในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย สิ่งนี้ใช้ไม่ได้ หากผู้ขายมีความรู้หรือเพิกเฉยอย่างร้ายแรงต่อสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ ความไร้ความสามารถทางกฎหมาย หรือสิทธิ์ที่ขาดหายไปในการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเจ้าของที่เกี่ยวข้อง


9) การแลกบัตรกำนัล
9.1 บัตรกำนัลที่สามารถซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัตรกำนัล") สามารถแลกได้ในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน บัตรกำนัล
9.2 บัตรกำนัลและสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของบัตรกำนัลสามารถแลกใช้ภายในสิ้นปีที่สามถัดจากปีที่ซื้อบัตรกำนัล สินทรัพย์ที่เหลืออยู่จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรกำนัลของลูกค้า
9.3 บัตรกำนัลสามารถแลกได้ก่อนสิ้นสุดขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถหักล้างในภายหลังได้
9.4 สามารถแลกใช้บัตรกำนัลได้เพียงหนึ่งใบต่อคำสั่งซื้อเท่านั้น
9.5 บัตรกำนัลสามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อการซื้อบัตรกำนัลอื่นๆ ได้
9.6.หากมูลค่าของบัตรกำนัลไม่เพียงพอสำหรับการสั่งซื้อ ลูกค้าอาจเลือกวิธีการชำระเงินที่เหลืออยู่วิธีใดวิธีหนึ่งที่ผู้ขายเสนอเพื่อชำระส่วนต่าง
9.7 เครดิตบัตรกำนัลจะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้และจะไม่ ขึ้นอยู่กับความสนใจใด ๆ
9.8 บัตรกำนัลสามารถโอนได้ ผู้ขายอาจแสดงประสิทธิภาพโดยมีการปลดปล่อยให้กับเจ้าของที่เกี่ยวข้องซึ่งแลกบัตรกำนัลในร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย สิ่งนี้ใช้ไม่ได้ หากผู้ขายมีความรู้หรือเพิกเฉยอย่างร้ายแรงต่อสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ ความไร้ความสามารถทางกฎหมาย หรือสิทธิ์ที่ขาดหายไปในการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเจ้าของที่เกี่ยวข้อง


10) กฎหมายที่ใช้บังคับ
10.1 กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะใช้กับความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาภายใต้การยกเว้นของกฎหมายที่ควบคุมการซื้อระหว่างประเทศของสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้บริโภค การเลือกใช้กฎหมายนี้มีผลใช้เฉพาะในขอบเขตที่การคุ้มครองที่ได้รับไม่ได้ถูกเพิกถอนโดยบทบัญญัติบังคับของกฎหมายในประเทศที่ผู้บริโภคมีถิ่นที่อยู่ตามปกติ
10.2 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิก การเลือกกฎหมายนี้ใช้ไม่ได้กับผู้บริโภคที่ไม่ได้อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เวลาที่ทำสัญญา และมีถิ่นที่อยู่และที่อยู่สำหรับจัดส่งแต่เพียงแห่งเดียวนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เวลาที่ การสรุปสัญญา


11) สถานที่ของเขตอำนาจศาล
หากลูกค้าเป็นนักธุรกิจ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หรืออสังหาริมทรัพย์แยกต่างหากภายใต้กฎหมายมหาชนซึ่งมีที่นั่งอยู่ในดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานที่ของผู้ขาย ของธุรกิจจะเป็นสถานที่แห่งอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ หากลูกค้ามีภูมิลำเนาอยู่นอกอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขายจะเป็นสถานที่แห่งอำนาจศาลเพียงแห่งเดียวสำหรับข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้โดยมีเงื่อนไขว่าสัญญาหรือข้อเรียกร้องจากสัญญาสามารถกำหนดให้กับกิจกรรมทางวิชาชีพหรือเชิงพาณิชย์ของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดๆ เกี่ยวกับกรณีข้างต้น ผู้ขายมีสิทธิ์เรียกร้องต่อศาลที่รับผิดชอบที่นั่งของลูกค้า


12) จรรยาบรรณ
12.1 ผู้ขายตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีคอมเมิร์ซ "ความเป็นธรรมในการค้า" ซึ่งสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://www. fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
12.2 ผู้ขายเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ Trusted Shops ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

13) การระงับข้อพิพาททางเลือก
13.1 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรประบุลิงก์ต่อไปนี้ไปยังแพลตฟอร์ม ODR บนเว็บไซต์: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
แพลตฟอร์มนี้จะเป็นประเด็น สำหรับการยุติข้อพิพาทนอกศาลที่เกิดจากการขายออนไลน์และสัญญาบริการที่ทำขึ้นระหว่างผู้บริโภคและผู้ค้า
13.2 ผู้ขายไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยงาน ADR เพื่อระงับข้อพิพาทกับผู้บริโภค แต่โดยหลักการแล้วเขาพร้อมสำหรับ นี้

.