Zasady opieki posprzedażowej Sirui

JEDEN (1) rok + 6 miesięcy ograniczonej gwarancji na Sirui Produkty


 • Przeczytaj uważnie warunki.

OGRANICZENIA GWARANCJI PODLEGAJĄCE PRAWU KONSUMENCKIEmu

W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza gwarancja i określone środki zaradcze mają charakter wyłączny i zastępują wszelkie inne gwarancje, środki zaradcze i warunki, ustne, pisemne, ustawowe, wyraźne lub dorozumiane. Sirui zrzeka się wszelkich gwarancji ustawowych i dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz gwarancji na wady ukryte lub ukryte, w zakresie dozwolonym przez prawo. W zakresie, w jakim nie można zrzec się takich gwarancji, Sirui ogranicza czas trwania i środki zaradcze w ramach takich gwarancji do czasu trwania niniejszej wyraźnej gwarancji oraz, według uznania Sirui, do opisanych poniżej usług naprawy lub wymiany.

CO JEST OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów Sirui zakupionych do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży. Sirui gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancji na soczewki Sirui wynosi 18 miesięcy, licząc od dnia otrzymania produktu. Jeśli nie możesz przedstawić dowodu zakupu, data rozpoczęcia gwarancji zostanie obliczona jako data dostawy, co oznacza, że ​​gwarancja zakończy się 24 miesiące od daty dostawy (chyba że Sirui określi inaczej). Proszę zapoznać się z zakładką „Okres gwarancji” po lewej stronie tej strony, aby sprawdzić okres gwarancji na swój produkt.

Aby skorzystać z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, należy spełnić następujące warunki: 

 • √ Produkt był używany normalnie w podanym okresie gwarancyjnym i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych.
 • √ Produkt nie był poddawany nieautoryzowanemu demontażowi, modyfikacjom ani dodatkom poza zaleceniami podanymi w oficjalnym przewodniku po produkcie.
 • √ Produkt nie doznał żadnych przypadkowych uszkodzeń.
 • √ Możesz przedstawić ważny dowód zakupu.
 • Uwaga: jeśli kupiłeś SiruiCare, jesteś objęty jedną bezpłatną naprawą przypadkowego uszkodzenia soczewki w ciągu 15 miesięcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Warunkami korzystania z usługi Sirui Care.

CO NIE JEST OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ?

Niniejsza gwarancja nie dotyczy żadnych produktów sprzętowych ani oprogramowania marki innej niż Sirui, nawet jeśli są pakowane lub sprzedawane ze sprzętem Sirui. Oprogramowanie dystrybuowane przez Sirui z marką Sirui lub bez niej (w tym między innymi oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą gwarancją. Sirui nie gwarantuje, że działanie Produktu Sirui będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Sirui nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do instrukcji związanych z użytkowaniem Produktu Sirui.

W sytuacjach nieobjętych gwarancją (patrz lista poniżej) będziesz musiał uiścić opłatę za dostęp do oficjalnie autoryzowanych usług serwisowych Sirui.

Gwarancja nie ma zastosowania: 

 • * Do uszkodzeń powstałych w wyniku nieautoryzowanych (nieujętych w oficjalnej instrukcji produktu) modyfikacji, demontażu, otwarcia produktu i/lub prób naprawy;
 • * Do części eksploatacyjnych, takich jak baterie lub powłoki ochronne, których ilość może z biegiem czasu naturalnie ulec zniszczeniu, chyba że awaria nastąpiła na skutek wady materiałowej lub wykonania;
 • * Do uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń i pęknięć plastiku na portach, chyba że awaria powstała na skutek wady materiałowej lub wykonania;
 • * Za szkody spowodowane użyciem komponentów lub produktów stron trzecich;
 • * Do przypadkowych uszkodzeń (np. produkt upuszczony lub uszkodzony przez wodę);
 • * Do awarii produktu lub uszkodzeń spowodowanych poważnym incydentem lub klęską żywiołową (na przykład pożarem, trzęsieniem ziemi, piorunem itp.)
 • * Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, użytkowaniem i/lub obsługą produktu niezgodną z oficjalną instrukcją produktu;
 • * Uszkodzeń powstałych w trakcie usług modernizacji/napraw wykonywanych przez kogokolwiek innego niż przedstawiciele Sirui;
 • * Do wad spowodowanych normalnym zużyciem lub starzeniem;
 • * Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem akumulatorów i ładowarek;
 • * Jeśli numer seryjny produktu został usunięty lub zamazany;
 • * Jeśli nie możesz usunąć hasła aktywacyjnego lub innych zabezpieczeń stosowanych w celu zapobiegania nieuprawnionemu użyciu produktów Sirui, chyba że możesz udowodnić, że jesteś autoryzowanym użytkownikiem produktu (na przykład przedstawiając dowód zakupu);
 • * Jeśli po skontaktowaniu się z Sirui w celu potwierdzenia usługi gwarancyjnej, odpowiedni przedmiot nie zostanie wysłany w ciągu 7 dni.

CO BĘDZIE Sirui DO

 • * Jeśli wystąpią problemy z produktem, skontaktuj się z firmą Sirui i wyjaśnij możliwie szczegółowo, na czym polega problem.
 • * Personel pomocy technicznej Siruitechnical spróbuje zdiagnozować i rozwiązać Twój problem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pomocy zdalnej. Możesz zostać poproszony o pobranie i zainstalowanie określonych aktualizacji oprogramowania. Jeśli problemu nie da się rozwiązać przez telefon lub aktualizację oprogramowania, konieczne będzie zwrócenie produktu do Sirui w celu dalszych testów i kontroli.
 • * Jeśli problem wynika z problemu objętego gwarancją, Sirui będzie odpowiedzialna za koszty naprawy.
 • * Jeżeli testowany produkt nie spełnia warunków bezpłatnej naprawy, Sirui pobierze opłatę za badanie, części zamienne, koszty robocizny i przesyłki kurierskiej, zależnie od konkretnego przypadku. Klienci mogą zapłacić za naprawę lub zwrócić oryginalne urządzenie bez naprawy.
 • * Produkty lub części zamienne dostarczone przez Siruimay nie mogą być fabrycznie nowe ani zapakowane, ale będą w doskonałym stanie technicznym i będą co najmniej równoważne pod względem wydajności z wymienianą częścią. Wymieniony produkt będzie nadal objęty gwarancją oryginalnego produktu.
 • * Siruima może nie być w stanie świadczyć usług posprzedażnych we wszystkich lokalizacjach, a treść zasad obsługi posprzedażnej różni się w zależności od lokalizacji. Usługi wykraczające poza standardowy zakres usług mogą być płatne. Aby uzyskać informacje lokalne, skontaktuj się z Sirui.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • ✧ Sirui NIE ponosi odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych, w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub danych osobowych, zawartych w produkcie.
 • ✧ Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej gwarancji i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Siruii nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe wynikające z jakiegokolwiek naruszenia gwarancji lub warunku lub z jakiejkolwiek innej teorii prawnej, w tym między innymi za utratę użytkowania; utrata dochodów; utrata rzeczywistych lub przewidywanych zysków (w tym utrata zysków na kontraktach); utrata możliwości korzystania z pieniędzy; utrata przewidywanych oszczędności; utrata biznesu; utrata możliwości; utrata wartości firmy; utrata reputacji; utrata, uszkodzenie, naruszenie lub uszkodzenie danych; lub jakiekolwiek pośrednie lub następcze straty lub szkody z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wymianę sprzętu i mienia, wszelkie koszty odzyskiwania, programowania lub reprodukcji dowolnego programu lub danych przechowywanych lub używanych z produktem Sirui lub jakiekolwiek niezachowanie poufności informacji przechowywanych na tym urządzeniu Siruiego
 • ✧ Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań za uszkodzenie ciała (w tym śmierć), uszkodzenie nieruchomości lub uszkodzenie materialnego majątku osobistego, za które Siruii ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem.
 • ✧ Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

WAŻNA INFORMACJA

 • ✧ Przed odesłaniem jakiegokolwiek produktu skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Siruitechnical lub złóż wniosek posprzedażowy. Sirui może odrzucić lub zwrócić produkty bez numeru zamówienia
 • ✧ Ze względu na różnice pomiędzy wersjami produktu, Twój produkt zostanie wyznaczony przez Sirui jako specyficzne, regionalne centrum serwisowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki obsługi posprzedażnej, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej Sirui.
 • ✧ Należy pamiętać, że naprawa produktu może spowodować utratę danych; najpierw wykonaj kopię zapasową swoich danych.
 • ✧ Jeżeli podany przez Ciebie adres odbiorcy jest błędny lub odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, wszelkie wynikające z tego straty ponosi odbiorca.
 • ✧ Jeśli produkt nie może zostać dostarczony lub zostanie odrzucony, zostanie zwrócony do Sirui. Sirui zatrzyma produkt i naliczy opłatę za przechowywanie od daty zwrotu. Standardowa opłata za przechowywanie wynosi: 15 USD/dzień. Jeśli/kiedy opłata za przechowywanie stanie się równa pozostałej wartości produktu, Sirui ma prawo pozbyć się produktu. Sposób obliczenia wartości produktu = pierwotna cena sprzedaży, odejmij koszt naprawy.
 • ✧ Jeśli chcesz wysyłać produkty do różnych krajów/regionów, musisz uzyskać zgodę Sirui i będziesz odpowiedzialny za opłacenie wynikających z tego taryf i kosztów odprawy celnej.
 • ✧ Kiedy podpisujesz umowę na produkt, sprawdź, czy jest on w dobrym stanie. Upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas dostawy lub z jakiegokolwiek innego powodu. Uszkodzenia przedmiotów podczas transportu należy zgłosić do centrum obsługi posprzedażnej Sirui w ciągu 24 godzin. W przypadku innych problemów ze zwróconym produktem poinformuj Sirui w ciągu 48 godzin od daty otrzymania. Po tym okresie Sirui założy, że produkt nie jest uszkodzony i działa normalnie.

DODATKOWE PRAWA KONSUMENTÓW

 • ✧ W przypadku konsumentów, którzy podlegają przepisom lub regulacjom dotyczącym ochrony konsumentów w kraju zakupu lub, jeśli jest to inny kraj zamieszkania, korzyści zapewniane przez Ograniczoną gwarancję Sirui stanowią dodatek do wszelkich praw i środków naprawczych przewidzianych przez takie przepisy dotyczące ochrony konsumentów i przepisami, w tym między innymi tymi dodatkowymi prawami.
 • ✧ Dalsze informacje na temat praw przewidzianych przez prawo konsumenckie można znaleźć na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm