Warunki usługi

SPIS TREŚCI
1.Zakres obowiązywania
2.Zawarcie umowy
3.Prawo odstąpienia od umowy
4.Ceny i warunki płatności
5.Warunki wysyłki i dostawy
6.Zastrzeżenie praw własności
7.Gwarancja
8.Realizacja bonów promocyjnych
9.Realizacja bonów podarunkowych
10.Właściwe prawo
11.Właściwość miejscowa
12.Kodeks postępowania
13.Alternatywne metody rozstrzygania sporów


1) ZAKRES ZASTOSOWANIA
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWU”) firmy Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd. (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej „Klientem”) a Sprzedawcą, dotyczących wszystkich towarów i/lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków Klienta, chyba że uzgodniono inne warunki.
1.2 Do zakupu bonów niniejsze OWU stosuje się odpowiednio, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
1.3 Do umów dotyczących dostawy bony, niniejsze OWH stosuje się odpowiednio, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
1.4 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, który nie jest związany głównie z działalnością handlową ani samozatrudnieniem. Handlowcem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej wykonuje działalność handlową lub działalność zawodową na własny rachunek.


2) ZAWARCIE UMOWY
2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, a jedynie służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces składania zamówienia oraz kliknięciu przycisku finalizującego proces składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w zakresie towarów i /lub usług znajdujących się w koszyku.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
przekazując pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej (faks lub e-mail); w zakresie, w jakim decydujące znaczenie ma otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, lub
dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; w zakresie, w jakim decydujący jest odbiór towaru przez Klienta, lub
wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu zamówienia.
Jeżeli zachodzi kilka z powyższych możliwości, umowa zostaje zawarta w chwili, gdy jedna z wyżej wymienione alternatywy pojawiają się jako pierwsze. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
2.4 Jeżeli Klient wybierze opcję „PayPal Express ” podczas składania zamówienia przetwarzaniem płatności zajmuje się dostawca usług płatniczych PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”). Warunki korzystania z PayPal zastosowanie mają zasady, które można zobaczyć pod adresem: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE.
W przypadku, gdy Klient nie posiada konta PayPal, warunki w przypadku płatności bez konta PayPal, które można wyświetlić pod adresem: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_US.
Jeśli Klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności inicjuje również polecenie zapłaty PayPal poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces realizacji zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca oświadcza, że jego akceptacji oferty Klienta już w momencie inicjowania przez Klienta transakcji płatniczej poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces składania zamówienia.
2.5 Jeśli Klient wybierze metodę płatności „Amazon Payments”, płatności są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe SC.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej „Amazon”).
Jeśli Klient wybierze „Płatności Amazon” jako metodę płatności podczas składania zamówienia online, jednocześnie składa zlecenie płatnicze do Amazon podczas inicjowania transakcji płatniczej poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces składania zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca oświadcza o przyjęciu oferty Klienta z chwilą zainicjowania przez Klienta transakcji płatniczej poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces składania zamówienia.
2.6 Składając ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, treść umowa jest przechowywana przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywana Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Sprzedający nie udostępnia tekstu umowy poza tym. Jeżeli Klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia, dane zamówienia są przechowywane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient może uzyskać do nich nieodpłatny dostęp za pośrednictwem swojego konta użytkownika chronionego hasłem poprzez podanie odpowiednich danych logowania.
2.7 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może rozpoznać błędy we wprowadzonych danych poprzez uważne zapoznanie się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Funkcja powiększenia przeglądarki w celu powiększenia wyświetlacza na ekranie może być skuteczną metodą lepszego rozpoznawania błędów wprowadzania.
Klient może poprawiać wszystkie dane wprowadzone za pomocą zwykłej funkcji klawiatury i myszy podczas elektronicznego procesu składania zamówienia, dopóki nie kliknie przycisk finalizujący proces składania zamówienia.
2.8 W celu zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki i angielski.
2.9 Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówienia. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że podany przez niego adres e-mail do realizacji zamówienia jest dokładny, tak aby można było odbierać na ten adres e-maile wysyłane przez Sprzedawcę. W szczególności Klient jest odpowiedzialny w przypadku stosowania filtrów SPAM za zapewnienie możliwości dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub przez osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia.


3) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
3.1 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
3.2 Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia zawarte są w pouczeniu Sprzedawcy dotyczącym odstąpienia od umowy.


4) CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1 Jeżeli w opisie produktu Sprzedawcy nie wskazano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi zawierającymi ustawowy podatek obrotowy. Koszty dostawy, w stosownych przypadkach, zostaną wskazane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.
4.2 Płatności można dokonać za pomocą jednej z metod podanych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
4.3 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności
4.4 W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej zwany „PayPal”) podlega warunkom użytkowania PayPal, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full.
W przypadku, gdy klient nie posiada konta PayPal, obowiązują warunki dotyczące płatności bez konta PayPal. Można je zobaczyć pod adresem: https://www.paypal.com/de/ webapps/mpp/ua/privacywax-full


5) WARUNKI PRZESYŁKI I DOSTAWY
5.1 Towary są dostarczane z reguły trasą wysyłki i pod adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.Podczas realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy wskazany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Jednak w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności PayPal, decydujący będzie adres dostawy zdeponowany w systemie PayPal w dniu dokonania płatności.
5.2 Czy wyznaczona firma transportowa zwróci towar Sprzedawcy, ponieważ dostarczenie go do Klienta nie było możliwe, Klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli dostarczenie przesyłki nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od Klienta albo jeżeli skorzystanie z oferowanej usługi zostało przejściowo utrudnione, chyba że Sprzedawca poinformował Klienta o z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.3 Odbiór osobisty nie jest możliwy ze względów logistycznych.
5.4 Vouchery zostaną przekazane Klientowi w następujący sposób:
- e-mailem


6) ZASTRZEŻENIE PRAW WŁASNOŚCI
Jeżeli Sprzedający realizuje dostawy z wyprzedzeniem, zachowuje on prawo własności dostarczonych towarów, aż do całkowitego uiszczenia należnej ceny zakupu.


7) GWARANCJA
7.1 W przypadku wad przedmiotu zakupu zastosowanie mają przepisy ustawowe.
7.2 Klient proszony jest o zgłoszenie widocznych uszkodzeń transportowych spedytorowi oraz poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego . Jeśli Klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.


8) REALIZACJA BONÓW KAMPANII
8.1 Vouchery wydawane przez Sprzedawcę nieodpłatnie, na określony czas ważności w ramach akcji promocyjnych, których Klient nie może nabyć (dalej zwane jako „boony promocyjne”) mogą być zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko we wskazanym terminie.
8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z akcji bonów, jeżeli takie ograniczenie wynika z warunków bonu akcji .
8.3 Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procedury zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.
8.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.
8.5 Wartość towaru powinna być równa co najmniej o kwotę bonu promocyjnego.Sprzedający nie zwraca pozostałych środków.
8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarczy do zamówienia, Klient może wybrać jedną z pozostałych form płatności oferowanych przez Sprzedawcę do zapłaty różnią się ence.
8.7 Bon promocyjny nie zostanie zrealizowany w gotówce i nie podlega oprocentowaniu.
8.8 Bon promocyjny nie zostanie zrealizowany, jeśli Klient, w ramach przysługującego mu prawa do anulowania, zwraca towary opłacone w całości lub częściowo kuponem promocyjnym.
8.9  Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedawca może świadczyć świadczenia ze skutkiem odciążającym na rzecz odpowiedniego właściciela, który realizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedający wiedział lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wiedział o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku prawa do reprezentacji danego właściciela.


9) REALIZACJA BONÓW PODARUNKOWYCH
9.1 Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (zwane dalej „bonami podarunkowymi”) mogą być zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że inaczej postanowiono w bonu.
9.2 Bony upominkowe i pozostałe aktywa bonów upominkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku zakupu bonu upominkowego. Pozostałe środki zostaną zaksięgowane na koncie klienta.
9.3 Bony upominkowe można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procedury zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.
9.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden bon podarunkowy.
9.5 Bony podarunkowe można wykorzystać tylko do zakupu towarów, a nie do zakupu innych bonów podarunkowych.
9.6 Jeżeli wartość bonu upominkowego nie wystarczy do zamówienia, Klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu dopłacenia różnicy
9.7 Kredyt bonu upominkowego nie zostanie zrealizowany w gotówce i nie podlega wszelkim odsetkom.
9.8 Bon podarunkowy jest zbywalny. Sprzedawca może spełnić świadczenie ze skutkiem odciążającym właściciela, który realizuje bon podarunkowy w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedający wiedział lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wiedział o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku prawa do reprezentacji danego właściciela.


10) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
10.1 Prawo Chińskiej Republiki Ludowej ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami z wyłączeniem praw regulujących międzynarodowy zakup rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
10.2 W odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy , ten wybór prawa nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do Chińskiej Republiki Ludowej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Chińską Republiką Ludową w chwili zawarcia umowy zawarcie umowy.


11) WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA
Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub odrębny majątek publicznoprawny z siedzibą na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, miejsce Sprzedawcy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będzie wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy. Jeśli Klient ma miejsce zamieszkania poza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, jedynym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę wynikających z tej umowy, pod warunkiem, że umowę lub roszczenia z umowy można przyporządkować działalności zawodowej lub handlowej Klienta. W każdym jednak przypadku w wyżej wymienionych przypadkach Sprzedawca uprawniony jest do zwrócenia się do sądu właściwego dla siedziby Klienta.


12) KODEKS POSTĘPOWANIA
12.1 Sprzedający wyraził zgodę na warunki uczestnictwa w inicjatywie e-commerce „Uczciwość w handlu”, z którymi można się zapoznać w Internecie pod adresem https://www. fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
12.2 Sprzedający spełnia standardy jakości Trusted Shops, z którymi można się zapoznać pod adresem www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

13) ALTERNATYWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
13.1 Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie internetowej następujący link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma ta jest punktem wpisu do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży i usług zawieranych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.
13.2 Sprzedający nie jest zobowiązany do korzystania z podmiotów ADR przy rozwiązywaniu sporów z konsumentami, ale co do zasady jest gotowy do to.

.