Umowa obsługi klienta Sirui Care

Dziękujemy bardzo za zakup „Sirui Care”. Prosimy o zapoznanie się z umową przed potwierdzeniem zakupu usługi „Sirui Care”. Treść umowy o świadczenie usług gwarantuje Twoje prawa. Zakup usługi oznacza akceptację umowy. Usługę świadczy Sirui, a konserwacją i naprawami zajmuje się wyznaczona agencja serwisowa.

 

Sirui Umowa o świadczenie usług opiekuńczych 

  Ⅰ. Zakres usług „Sirui Care”

   W okresie obowiązywania usługi „Sirui Care” koszt jednej naprawy potwierdzonej przez dział serwisu posprzedażowego objętej planem pokrywa Sirui. Szczegóły są następujące:

   (1) Prosimy o przesłanie obiektywu do wyznaczonego punktu serwisowego w celu naprawy w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń obiektywu spowodowanych przez: upuszczenie, nacisk i uderzenie objęte usługą „Sirui Care” oraz w okresie obowiązywania usługi. Powstałe koszty ponosi Sirui.

   (2) W okresie świadczenia usługi firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody objęte Sirui Care i powstałe z powyższych przyczyn. W ramach „Sirui Care” bezpłatna naprawa soczewki i odpowiedzialność za usługę zostaną uznane za spełnione i wygasną w późniejszym terminie.

   (3) Jeśli zakupiony produkt Sirui ma wiele obiektywów, ta usługa może świadczyć usługi dla wielu obiektywów.

   (4) Wymienione uszkodzone części lub produkt należą do Sirui.

   (5) Dekoracje zewnętrzne, ładowarki, kable do transmisji danych, osłony ochronne obiektywów i gadżety nie są objęte Sirui Care.

   (6) Sirui będzie odpowiadać za koszt wysyłki zwrotnej do agencji serwisowej oraz koszt wysyłki naprawionego produktu z powrotem do użytkownika.

    

    Ⅱ. Zastrzeżenie dotyczące usług „Sirui Care”
     1. Z usługi „Sirui Care” wyłączone są następujące usługi:

      (1) Zamierzone uszkodzenie obiektywu spowodowane przez użytkownika.

      (2) Niespójne, zmodyfikowane soczewki z zarejestrowanymi numerami seryjnymi wprowadzonymi podczas aktywacji.

      (3) Uszkodzenia spowodowane wodą/cieczą.

      (4) Uszkodzone soczewki lub inne problemy z soczewkami występujące w momencie zakupu „Sirui Care”.

      (5) Kradzież, rabunek, zagubienie lub utrata soczewki objętej usługą „Sirui Care”.

      (6) Ścieranie, korozja, utlenianie, rdza, zniszczenie, naturalne zużycie soczewki objęte „Sirui Care.

      (7) Uszkodzenia spowodowane kurzem, zamarzaniem i wysoką temperaturą.

      (8) Pożyczanie lub dzierżawienie soczewek objętych „Sirui Care” osobie trzeciej w celach zarobkowych (w tym soczewek już wynajętych).

      (9) Awarie obwodów elektrycznych, usterek mechanicznych i innych usterek wewnętrznych, które są spowodowane zdarzeniami takimi jak: wypadki drogowe, wypadki morskie i klęski żywiołowe.

      (10) Uszkodzenie danych lub programu unieważnione przez wirusa lub inne złośliwe oprogramowanie/podobne uszkodzenie, uniemożliwiające normalne działanie obiektywu.

      (11) Uszkodzenie lub utrata akcesoriów, w tym między innymi karty pamięci, ładowarki i kabla do transmisji danych.

      (12) Wady wyglądu, takie jak łuszczenie się, zadrapania lub odbarwienia, niezwiązane z uszkodzeniem soczewki.

      (13) Utrata lub uszkodzenie danych, programów lub oprogramowania, które nie są wymagane do podstawowego funkcjonowania produktu.

      (14) Bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane siłą wyższą, w tym między innymi wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucja, wojskowy zamach stanu, terroryzm, promieniowanie nuklearne, eksplozje nuklearne i inne zagrożenia nuklearne, tajfuny, powodzie, zamiecie śnieżne, tornada, burze , tsunami, osiadanie lądu, zawalenie się klifów, lawiny, grad, lawiny błotne, osuwiska ziemi lub burze piaskowe.

      (15) Wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane przez niemożliwe do sprawdzenia „incydenty”.

       2. Inne zastrzeżenia dotyczące Usługi „Sirui Care”

        Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody i wydatki:

        (1) Każde żądanie naprawy nieobjęte warunkami świadczenia usług „Sirui Care” lub uzgodnionym okresem świadczenia usług.

        (2) Wszelkie straty, wydatki lub zobowiązania nieobjęte umową o świadczenie usług „Sirui Care”.

        (3) Wszelkie kary, grzywny i odszkodowania karne, straty pośrednie lub szkody psychiczne w dowolnej formie.

        (4) Dodatkowe wydatki na ulepszenie standardów technicznych i wydajności soczewek.

        (5) Obrażenia ciała i/lub straty majątkowe i/lub straty ekonomiczne użytkownika lub innych osób spowodowane używaniem obiektywu.

        (6) Konserwacja, naprawa lub wymiana przeprowadzana w miejscu niebędącym centrum serwisowym wyznaczonym przez Sirui.

        (7) Postępowania sądowe, arbitraż i inne wydatki związane z niniejszą umową o świadczenie usług.

         

        III. Odpowiedzialność i obowiązki użytkownika wynikające z „Sirui Opieka” Usługa 

        Po zakupie usługi będziesz zobowiązany do wypełnienia następujących obowiązków określonych w niniejszym artykule. Firma ma prawo zawiesić usługę w zależności od wagi naruszenia.

        (1) W przypadku niewłaściwego użytkowania i warunków środowiskowych, o których wiadomo, że mogą spowodować uszkodzenie obiektywu, należy natychmiast podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.

        (2)  Należy podjąć niezbędne środki, aby ograniczyć lub kontrolować możliwe szkody podczas potencjalnych zdarzeń, a przy zlecaniu naprawy należy przestrzegać zasad i procedur firmy.

        (3) Dokumenty (w tym między innymi faktura, lista zakupów, przednia i tylna kopia dowodu osobistego) wymagane do zażądania naprawy muszą zostać dostarczone wraz ze szczegółami zdarzenia (na żądanie firmy należy dostarczyć zdjęcia lub dowód zdarzenia) bez oszustwo lub fabrykacja.

        (4) Nieautoryzowany demontaż, modyfikacja lub naprawa w nieautoryzowanych miejscach konserwacji i napraw jest niedozwolona.

        (5) Gdy „Sirui Care” zostanie aktywowana i zacznie obowiązywać, nie będzie ona przekazywana osobom trzecim ani wypożyczana innym osobom do użytku.

        (6) W okresie obowiązywania „Sirui Care” świadczenie usługi zostanie automatycznie zakończone, jeśli okaże się, że użytkownik umyślnie uszkodził produkt lub przekazał usługę w jakimkolwiek nieuczciwym celu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zwrot jakichkolwiek wydatków. Spółce przysługuje prawo do środków prawnych.

         

         Ⅳ. „Sirui Care” Obliczanie okresu gwarancji serwisowej

          „Sirui Care” objęty jest rocznym okresem gwarancji rozpoczynającym się o godzinie 00:00 następnego dnia aktywacji samoobsługi.

           

           Ⅴ. Zwrot kosztów i transfer usług „Sirui Care”

            (1) Jeśli objęta soczewka zostanie zwrócona w ciągu piętnastu (15) dni, w tym czasie będzie można zwrócić również powiązaną z nią usługę „Sirui Care” i otrzymać zwrot pieniędzy. Po upływie 15 dni od zakupu soczewki objętej usługą anulowanie, zwrot lub wymiana „Sirui Care” z jakiegokolwiek powodu nie będą akceptowane.

            (2) Jeśli zakupisz usługę „Sirui Care” z soczewką i wymienisz ją na nową, nową soczewkę zamienną można powiązać z istniejącym planem „Sirui Care”.

            (3) Jeśli kupisz „Sirui Care” w innym momencie po zakupie soczewki, po aktywowaniu i zablokowaniu produktu i usługi, usługa nie będzie podlegała zwrotowi ani wymianie.

            (4) Po aktywacji usługi nie można przenieść na osobę trzecią.

             

             Ⅵ. Zakończenie gwarancji

              Usługa „Sirui Care” zostanie automatycznie wyłączona w jednej z następujących okoliczności:

              (1) Po wygaśnięciu okresu świadczenia usługi „Sirui Care”.

              (2) Po zakończeniu konserwacji i naprawy soczewki zgodnie z postanowieniami „Sirui Care”.

              (3) Po wygaśnięciu gwarancji na soczewki zgodnie z postanowieniami „Sirui Care”.

              (4) Niedojrzałe zaprzestanie świadczenia usługi na skutek niewypełnienia przez użytkownika jakichkolwiek zobowiązań lub zobowiązań (w tym między innymi przeniesienia usługi na stronę trzecią, popełnienia oszustwa lub sfabrykowania itp.).

               

              VII. „Sirui Opieka” Warunki świadczenia usług 

              (1) W razie wypadku możesz wysłać wiadomość e-mail na adres Project_marketing@sirui.com, a ekskluzywna obsługa klienta Sirui Care udzieli Ci pomocy.

              (2) Przygotuj wymagane dokumenty (numer zamówienia, lista zakupów, dowód płatności, taki jak wyciąg z karty kredytowej, pokwitowanie PayPal, dowód przelewu bankowego) wraz z danym produktem, aby wysłać go do centrum obsługi posprzedażnej Sirui zgodnie z wyznaczonym kanałem wybranym zgodnie z z wymogami „Sirui Care”; użytkownik powinien upewnić się, że numer zamówienia i dowód osobisty są zgodne z podanymi przy zlecaniu usługi naprawy; w przeciwnym razie żądanie usługi zostanie odrzucone.

              (3) Centrum serwisowe posprzedażowe sprawdzi przedmiotowy obiektyw i odrzuci lub poda cenę opłat za konserwację i naprawę wszelkich elementów nieobjętych standardową usługą gwarancyjną. Przedmioty spełniające wymogi serwisu gwarancyjnego będą obsługiwane zgodnie z umową.

               

              VIII. „Sirui Care” Ochrona informacji serwisowych 

              (1) Sirui zagwarantuje bezpieczeństwo zakupów online i danych osobowych.

              (2) Usługa konserwacji i naprawy objęta „Opieką Sirui” może wymagać dostarczenia dodatkowych niezbędnych informacji. Firma nie będzie udostępniać, ujawniać, sprzedawać ani udostępniać zebranych informacji osobom trzecim bez Twojej zgody.

              Uwagi: „Sirui Care” wymaga podania informacji podczas procesu konserwacji i naprawy: numeru zamówienia, listy zakupów, historii płatności, np. wyciągu z karty kredytowej, rachunku PayPal, historii przelewu itp.

              Powyższe informacje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Aby zagwarantować usługę, użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma miała prawo zażądać od użytkownika dostarczenia wymaganych informacji.

               

               Ⅸ. Inne warunki SiruiUsługi opieki

                (1) Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji spraw związanych z „Sirui Care”. W przypadku jakichkolwiek pytań użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem projekt_marketing@sirui.com